Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители, ОТЧЕТ
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

                          

 

 

 

 

 

ОУ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”-ГР.ЯМБОЛ

 

Адрес: ул.”ТЪРГОВСКА „ №79, тел.046663320

 

 

Изх.№ 630/28.08.2014 г.

 

ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА

 

 

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

 

 

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2, Глава VІІІ а , чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП , Димитър Стефанов Бояджиев  - Директор на  ОУ”Хр.Смирненски”гр.Ямбол, ул.”Търговска”№79 кани всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015 г.”

 

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1. Наименование, адрес и място за контакт:

·         Официално наименование:  ОУ”Хр.Смирненски”

·         Адрес: гр.Ямбол, ул.Търговска”№79, България, п.к.75,

·         Място за контакт: гр.Ямбол, ул.Търговска”79, тел.046-663320, 046-665509

·         Ел. поща:  hs_yambol@abv.bg

  2.Основна дейност на възложителя :

·         Образование

 

ІI. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

 

1.ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА  - УСЛУГА

              Код съгласно класификатора на ОП(СРV) – осн.предмет 6013000

              

Наименование на поръчката: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължителна подготовка през учебната 2014/2015 година по  утвърдени маршрути както следва:

Позиция 1.Автогара -” Крайречен булевард - Печатница – с.Могила-ОУ”Хр.Смирненски                       36 км              

Позиция 2.Автогара – „Битов комбинат”-- ДДЛРГ-„ Трите вятъра”-

Сп.”Родопа”/Крайречен булевард/-ОУ”Хр.Смирненски”                                                                              14 км

Позиция 3.Автогара – ХЕС – с. Дражево-с.Кабиле – с.Зимница – с.Веселиново –

ж.к.”Г.Бенковски”- ОУ”Хр.Смирненски”                                                                                                         90 км

Позиция 4.Автогара – Крайречен булевард -ул.”Гр.Игнатиев”-с.Кукорево - с.Окоп - ОУ”Хр.Смирненски”

                                                                                                                                                                                40 км                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Превозването на децата и учениците ще се извършва всеки учебен ден по упоменатите маршрути и в съответствие с утвърдените от страните часове на тръгване. Не се допуска превоз на правостоящи деца и ученици при извършване на услугата.

 

2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на поръчката е в размер на 35037 лв. /Тридесет и пет хиляди тридесет и седем лева/без включен ДДС за целия срок на обществената поръчка.

По позиции е както следва:

·   За обособена позиция „1” – 5630 лв. ( Пет хиляди шестотин и тридесет лева) без ДДС

·         За обособена позиция „2” 2190 лв. (Две хиляди сто и деветдесет лв. ) без ДДС

·         За обособена позиция „3” – 20961 лв. (Двадесет хиляди деветстотин шестдесет и един лева) без ДДС

За обособена позиция „4” – 6256 лв. (Шест хиляди двеста петдесет и шест лева ) без ДДС

 

      3. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

                        3.1 ОУ”Хр.Смирненски” – гр. Ямбол

                        3.2 Срок за изпълнение на поръчката – от 15.09.2014 г. до 15.06.2015 г.

 

    4.  СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.

            Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет ) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

                       

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА – съгласно спецификация Прил.1

6. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – Класирането на офертите се извършва на база „най – ниска цена” лв./км, предложена от участниците /чл.37,ал.1,т.1 от ЗОП/

Предложената от участниците цена не подлежи на промяна през целия срок на договора, освен в случаите по  чл. 43, ал. 2, т. 1 буква „г”и т.4 от същия член на  ЗОП.  

    

Количество или обем на поръчката  - описаната по т.2

 

ІІІ. Правна, икономическа, финансова и техническа информация

 

Всеки кандидат участва за всички  позиции в публичната покана .

Всеки  участник трябва да внесе гаранция за участие в процедурата , която е определена на  1% върху стойността на договора  както следва:

·         За обособена позиция „1”          56 лв.( Петдесет и шест  лв.)

·         За обособена позиция „2”         22 лв. ( Двадесет и два лв. )

·         За обособена позиция „3”         209лв. ( Двеста и девет лв.  )

·         За обособена позиция  „4”            63 лв.( шестдесет и три лв.)

Внасянето на гаранцията е с обща сума 350 лв.

 

Банкова сметка на ОУ”Хр.Смирненски”

 ОБЩИНСКА БАНКА –АД гр.Ямбол

       IBAN BG51SOMB91303324126001

   BIC: SOMBBGSF

 

 7. ФИНАНСИРАНЕ-  Финансирането на поръчката е от бюджета на училището.         

 

ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

1. В процедурата за възлагане на обществени поръчки могат да подадат оферта всички заинтерeсовани лица. Заинтерeсовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от възложителя условия;

2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо  само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа и подпише декларация за участие на подизпълнител.

 

3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, който:

            3.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

            а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

            б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

            в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

            г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

            д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

3.2.      Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1 от ЗОП се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

- в изброените по- горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице  има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.                                                                                                                                                                                                                                                       

3.3.Не може да участва в процедурата чуждестранно юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

- при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- когато участникът е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно изискванията по  чл. 47, ал. 5, т. 2 да се декларират от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

           3.4. Участникът ще бъде отстранен от процедурата, когато е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник, и представи самостоятелна оферта.

          3.5. Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник.

 

 

 

ІІІ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА  И ПОДАВАНЕ   НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ.

 

1. ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЪДЪРЖА:

1.Публична покана с описание

2. Приложения:

            - Оферта и списък на приложените документи;

            - Техническо предложение

            - Ценово предложение

             -Административни сведения

            -Декларации по чл.47,ал.1 т.1, и ал.5 т.1 от ЗОП

            - Декларация по чл.47, ал.5,т.2 от ЗОП

            - декларация за участие на подизпълнител и дейностите, които ще изпълнява

            - Декларация за изпълнени договори сходни с предмета на поръчката

            - Проект на договора  с приложение-протокол за изминати км

- Други съгласно документацията за участие / Спесификация по маршрути/

 

Документите за участие няма да бъдат продавани в канцеларията , всеки кандидат може да си ги изтегли от сайта на училището в раздел информация – публична покана.

 

  www.hs-smirnenski.com

 

2. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

            2.1 При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участникът в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си най-късно до изтичане на срока за получаване на офертите. Всеки участник има право да представи само една оферта.

            2.2 Варианти на оферта не се допускат. Участникът трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнители. Подизпълнителите също трябва да отговарят на изискванията от настоящите указания.                    

            2.3 Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

            2.4 Лице, което е дало съгласие и фигурира като член в обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

            2.5 Офертата се попълва на български език, включително и когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице.

            2.6 Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника с гриф “Вярно с оригинала”, да са подписани със син цвят и да са подпечатани (ако участникът разполага с печат).

            2.7 По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

            2.8 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции съгласно изискванията на настоящата документация.

            2.9 Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата документация и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

            3.1Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Върху  непрозрачен  плик трябва да бъде изписана следната информация:

До ОУ”Хр.Смирненски”

Гр. Ямбол

ОФЕРТА

 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебните 2014/2015 г.”

                                    

                                       ___________________________________________

име на участника

_________________________________________________

адрес за кореспонденция

_________________________________________________

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

 

                       

3.2. Задължителни документи съдържащи се в офертата:

            а) Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата - попълва се, подписва и подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Образец 1);

            б) Административни сведения за участника –попълва се, подписва и подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Образец 2);

            в) Заверено копие на Удостоверение издадено от Агенцията по вписванията на участника или Декларация за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие) – за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност);

            г) При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

            д) Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 1% от стойността на поръчката (оригинал)  ;

            Участниците следва да представят гаранция за участие, внесена по банкова сметка на възложителя или под формата на банкова гаранция съгласно условията на настоящата документация. В съответния документ за внесена гаранция за участие задължително следва да бъде записано “Гаранция за участие в открита процедура с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебните 2014/2015 г.”;

            Гаранциите за участие се освобождава от Възложителя както следва:

Ø      На отстранените участници в срок от 5 работни дни считано от датата на Решението за определяне на Изпълнител;

Ø      На класираните на първо и второ място участници, след сключване на договора за обществена поръчка;

Ø      На Останалите класирани участници в срок от 5 работни дни считано от датата на Решението за определяне на Изпълнител.

            е) Декларация по чл. чл.47,ал.1 т.1 и ал.5 т.1 от ЗОП

            ж) Декларация по чл.47, ал.5,т.2 от ЗОП

з/ Техническо предложение

и/ Ценово предложение – предложената цена от участника е в лева , с точност до втория знак след десетичната запетая

й/ проект на договор  - заверен от участника

              к/. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че участникът подлежи на регистрация в този регистър на основание чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ /не се отнася за неперсонифицираните обединения, а за членовете им, когато те подлежат на вписване в регистъра/.

             л/ декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните три календарни години, в която са отразени данни за име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт..

м/ Удостоверение за регистрация по ДДС

            н) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;

            о) Декларация за участие на подизпълнител - Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще се извършват и дела на тяхното участие. 

            В случай, че участникът няма да ползва подизпълнител, Декларацията за участие на подизпълнител задължително се подава, като това обстоятелство се отбелязва в самата Декларация и дадената таблица в нея не се попълва.

            п) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника – Отчет за приходите и разходите за  2012/2013 г.

            - Заверено копие на лиценз за обществен превоз на пътници, издаден в съответствие със Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За участник установен/регистриран извън Република България представя документ валиден за общността;

- Копие от застрахователни полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” на превозните средства, които да са валидни към датата на отваряне на офертата. Задължително се осигуряват такива застраховки за целия срок на договора.

            р) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника:

            - Удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България, валидни за съответната категория МПС;

            - Копие от свидетелствата за регистрация на МПС, с които участника кандидатства;

            - Копие от удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС, с които участника кандидатства за осъществяване на специализиран превоз на пътници;

            - Копие от контролните талони към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на всяко МПС, с което кандидатства;

            - Доказателства за собственост на автобусите (копие на договор за лизинг, договор за наем), като срока на представените договори за наем или лизинг следва да съвпада или да бъде по-дълъг от срока на изпълнение на договор за обществената поръчка;

            - Доказателства, че участникът има осигурена гаражна и сервизна база (собствена или наета) за гариране и обслужване, с осигурен ежедневен медицински преглед на водачите и предпътен технически преглед на МПС.

            - За доказване на минималните изисквания към водачите, участникът следва да представи документи, доказващи възрастта, квалификацията, уменията и професионалния опит – дипломи, копия на свидетелства за управление на МПС на водачите, които ще извършват специализирания превоз, както и удостоверения за психологическа годност. Специализирания превоз на ученици да се извършва от водачи, които притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малко от 25 г.

           

           

 

4. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

                Офертите се подават лично от участника или оправомощен от него представител  или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в канцеларията на училището – ст.18, с адрес : гр.Ямбол, ул.”Търговска”79, п.к. 8600, п.к.75.

           Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 04.09.2014 г. Включително.

Когато  е подадена само една оферта се прилага чл. 101 д ал.1 от ЗОП.  

Когато не е подадена нито една оферта се прилага чл.101 „д”, ал.2 от ЗОП.

Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 05.09.2013 г. от 10 ч.  в ст.19 на ОУ”Хр.Смирненски”, ул.”Търговска” № 79 – стая №19- учителска.

           

5. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА.

            Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

представената оферта е постъпила с нарушена цялост;

представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

 

ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

            Участникът, класиран на първо място , се уведомява и поканва писмено от Възложителя да сключи договор. При слючването на договора по чл.101 „е” , ал.1 избраният за изпълнител участник представя всички предложения от офертата както  документи издадени от компетентен орган за липса на обстоятелствата обстоятелствата по чл. 47, ал.1 т.1 , декларация по чл.47  ал.5 от ЗОП.

Чл. 101 „е” ал.3 се прилага когато класирания на първо място не изпълни изискванията на чл.101 „е”, ал.3 т.1-3 от ЗОП.

            Участникът е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора преди подписването му в размер на 1% от прогнозната стойност без ДДС и същата е със срок на валидност най – малко един месец след крайния срок за изпълнение на поръчката.

Гаранцията се превежда по банковата сметка на училището         

IBAN      BG51SOMB91303324126001

 BIC: SOMBBGSF ОБЩИНСКА БАНКА –гр.Ямбол

            По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

            Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт:

            ОУ”Хр.Смирненски” гр.Ямбол, ул.”Търговска”79, тел.046-665-509

e-mail: hs_yambol@abv.bg

            www.hs-smirnenski.com  лице за контакт : Г.Добрева  тел.046-663-320

           

.

Процедурата е открита със Заповед № 193/26.08.2014 г .на директора на училището.

 

 

Настоящата покана е публикувана на сайта на училището: www.hs-smirnenski.com                     

Приложения:

1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец 1;

2. Административни сведения за участника - Образец 2;

3. Техническо предложение

4. Ценово предложение

5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 т.1 от ЗОП - Образец 3;

6. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец 4;

7. Декларация за участие на подизпълнител - Образец 5;

8. Декларация за изпълнени договори сходни с предмета на поръчката Образец 6;

9. Проект на договор  с приложение №1 - протокол за изминати км.Образец 7;

10. Други : Спесификация по маршрути - Приложение 1;

 

 

  

Изготвил:

Г.Добрева

Гл.счетоводител

 

 

 

 

         Образец  1

 

 

О Ф Е Р Т А

за участие в открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебните 2014/2015 г.”

 

от...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................                                     (наименование на участника)

ЕИК: ............................................................................., подписано от .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................(трите имена и ЕГН)

в качеството му на……………………………………………………………………………... (на длъжност)

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с горепосочения предмет.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.

Запознати сме с всички обстоятелства и условия на настоящата обществена поръчка и се задължаваме да спазваме всички обстоятелства, условия и действащи нормативни разпоредби и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на обществената поръчка, в случай, че същата ни бъде възложена.

 

            1. Основният предмет на дейност е:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

2. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме  подизпълнители.

 

Във връзка с това прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им, които са приложени към  настоящата оферта  и посочени в „Списък на документите, съдържащи се в офертата”.

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(Посочват се други уточнения към обекта на поръчката и/или изисквания към офертите

от участника,ако има такива.)

 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие и ЗОП.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

Настоящата оферта е валидна за период от 60 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

            Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

 

 

 

 

Дата, ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

 

 

 

 

 

 

списък на документите, съдържащи се в офертата

„Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебните 2014/2015г.”

 

Съдържание

Вид на документа

(оригинал или заверено копие)

 

 

 

1

Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец 1

 

2

Административни сведения за участника – Образец 2

 

3

Заверено копие на Удостоверение издадено от Агенцията по вписванията на участника или Декларация за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър

 

4

При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението (когато е приложимо)

 

5

Документ за внесена гаранция за участие в процедурата 

 

6

Декларация по чл. 47, ал.1 т.1 и  ал. 5, т. 1 - Образец 3

 

7

Декларация по чл. 47, ал. 5 т. 2  от ЗОП - Образец 4

 

8

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата

 

9

Декларация за участие на подизпълнител - Образец 5

 

10

Декларация за изпълнени договори сходни с предмета на поръчката Образец 5

 

11

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: Отчет за приходите и разходите 2012/2013

 

12

Копие от валиден лиценз за  извършване на превоз на пътници, издаден в съответствие със Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

13

Копие от застрахователни полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” със задължението за осигуряване на такива застраховки за целия срок на договора

 

14

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:

 

15

Удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България, валидни за съответната категория МПС;

 

16

Копие от свидетелствата за регистрация на ППС

 

17

Копие от удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС

 

18

Копие от контролните талони към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на всяко ППС

 

19

Издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите

 

20

Доказателства за собственост на автобусите (копие на договор за лизинг, договор за наем)

 

21

Доказателства, че участникът има осигурена гаражна и сервизна база (собствена или наета)

 

22

Документи на автобусите (сертификати и др.) удостоверяващи съответствие на ППС с изискванията на екологична категория EURO

 

23

Приложими документи, доказващи минималните изисквания към водачите

 

24

Проект на договор с приложение №1 за изминати км Образец 7

 

25

Техническо предложение

 

26

Ценово предложение

 

 

 

 

Дата: ...................                                                 ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

 

 

 

 

 

Наименование на Участника:

 

Седалище по регистрация:

 

BIC; IBAN:

Банка:

 

Булстат номер (ЕИК):

 

Точен адрес за кореспонденция:

 

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:

 

Факс номер:

 

Лице за контакти:

 

e mail:

 

 

 

До

ОУ “ ОУ”Хр.Смирненски”

 гр.Ямбол

 

                                                            Образец 2

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

 

„Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебните 2014/2015  г.”

 

 

1. Наименование на участника и ЕИК/БУЛСТАТ ...........................................................

.......................................................................................................................................................

 

2. Координати:

    Адрес: ......................................................................................................................................

    Телефон: ......................................................

    Факс: ............................................................

    Е-mail: ..........................................................

 

3. Лице, представляващо участника: ...................................................................................

                                  (трите имена)

    .......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

    .......................................................................................................................................................

(длъжност)

 

4. Лице за контакти: ................................................................................................................

(трите имена)

 

.......................................................................................................................................................

(длъжност)

 

 5. Телефон/факс/ е-mail: ........................................................................................................

 

6. Обслужваща банка: .............................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

    .......................................................................................................................................................

(адрес на банката)

    ......................................................................................................................................................

(I B A N  сметка, B I C код на банката)

 

 7. Титуляр на сметката: .........................................................................................................

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

 

 

Дата: ...................                                                 ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКо предложение

(съгласно чл. 101  „в”, ал. 1, т. 2 от ЗОП )

 

Наименование на услугата:

„Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015  г.”

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от ОУ „Хр.Смирненски”- гр. Ямбол ,а обществена поръчка по реда на глава Осма, буква „а” от ЗОП, за избор на изпълнител на услуга с предмет: Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015  г.”

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на не по- малко от 60 календарни дни, включително от датата на получаване на офертата.

Заявяваме, че ако услугата бъде възложена на нас до подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя.

            Съгласни сме  да изпълним  услугата в следния период: от 15.09.2014г. до 15.06.2015г. включително.

Заявяваме, че автобусите, които ще използваме за изпълнение на услугата отговаря на всички законови изисквания за безопасен превоз на учениците (технически годно и изправно МПС).

 

 

Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

Печат

  

   

 

 

Наименование на Участника:

 

Седалище по регистрация:

 

BIC; IBAN:

Банка:

 

Булстат номер (ЕИК):

 

Точен адрес за кореспонденция:

 

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:

 

Факс номер:

 

Лице за контакти:

 

e mail:

 

 

До

ОУ “ ОУ”Хр.Смирненски”

 гр.Ямбол

 

 

 

  ЦЕНОВо предложение

(съгласно чл. 101 в, ал. 1, т.3 от ЗОП )

 

Наименование на услугата:

Превоз на ученици„Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015  г.”

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015  г.”

За изпълнение предмета на услугата в съответствие с условията на настоящата поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

 

Поз.

Маршрут

Автобуси, пътниковместимост

мярка

Ед. цена

за лв./км  без ДДС

 

 

Ед.цена

за лв./км

с

ДДС

Крайна цена ед. за участници, които не са рег.по ЗДДС

 

„1”

Автогара -” Крайречен булевард - Печатница – с.Могила-ОУ”Хр.Смирненски

До 22 места

 

лв./км

 

 

 

 

„2”

Автогара – „Битов комбинат”-- ДДЛРГ-„ Трите вятъра”-

Сп.”Родопа”/Крайречен булевард/-ОУ”Хр.Смирненски”       

До 22 места

 

лв./км

 

 

 

„3”

Автогара – ХЕС – с. Дражево-с.Кабиле – с.Зимница – с.Веселиново – ж.к.”Г.Бенковски”- ОУ”Хр.Смирненски”               

Над 22 места

лв./км

 

 

 

„4”

Автогара – Крайречен булевард -ул.”Гр.Игнатиев”-с.Кукорево - с.Окоп - ОУ”Хр.Смирненски”                                                   

До 22 места

 

лв./км

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пределно допустимата  стойност за лв./км с включен ДДС, е определена със Заповед №РД09-364804.04.2013 г. на МОМН, издадена на основание  Наредба №02 от 31.03.2006 г. 

Предложената цена от участника е в лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Съгласен съм с валидността на нашето предложение да бъде 60 (шестдесет) дни от датата на отваряне на предложенията.

__.___.2014 г.                                   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

                                               _________________________(име и фамилия)

                                                                       __________________________________________

                                                           (длъжност на представляващия участника)

 

 

 

                                                                                                 Образец 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5,т.1 от  ЗОП

 

Подписаният/та..................................................................................................................................с ., притежаващ/ща л.к.№ …….……..……..………, издадена на …….….........….………. г. от ………................…………..…,  с постоянен адрес в гр. .............................................................., община …..........................……….……......, ул./№/ж.к./бл./ап./ет......................................................................................................................................…….….  ……….……………………................................…………..….........................., настоящ адрес в гр. ................................................., община …..........……..……..…, ул./№/ж.к./бл./ап./ет. …….........………...……....................…………………………................................................................,  телефон ….........................………, в качеството си на ..........................................................................

                                                                                                   (управител, изпълнителен директор, друго)

на .............................................……............................................................. ……………………….........

(изписва се  фирмата и правно-организационната й форма – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, друго)

ЕИК ….……………..…........., със седалище …………….……….......... и адрес на управление .................................................................................................................................................................., тел./факс .........................…................................., в качеството ми на участник (подизпълнител) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015 г.”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.      Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б)  подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в)  участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

г)   престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от Наказателния кодекс;

д)  престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23 а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

Дата: .........................г.                                                             ДЕКЛАРАТОР: ....................................

 

 

 

 

                                                                                              Образец 4

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 т. 2 от Закона за обществените поръчки

 

Долуподписаният/та .............................................................................................................................. с ЕГН ……........................................., притежаващ/ща л.к.№ ..…...…..……..………, издадена на …….….………...………........... г. от ……...........….......…………..…,  с постоянен адрес в гр. .............................................................., община .......................................……….……........, ул./№/ж.к./бл./ап./ет.…......................................................……….……………….......................……, настоящ адрес в гр. ………………..…...………, община ….……..……..…, ул./№/ж.к./бл./ап./ет. ……………...…….......................................……………….............................................................….,  телефон ................................……, в качеството си на ……….............................................................

          (управител, изпълнителен директор, друго)на …..............................................…………………...........................…………………………….........

(изписва се  фирмата и правно-организационната й форма – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, друго)

ЕИК ….......................…..…….., със седалище ………............…….………. и адрес на управление ........................................................................................................................................., тел./факс ..................................…...., в качеството ми на участник (подизпълнител) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебната  2014/2015 г.”.

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

1.      Представляваният от мен юридическо лице няма сключен договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомявам  възложителя  за всички настъпили промени в горепосочените  обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

 

 

 

 

 

 

      Дата: .........................г.                                                          ДЕКЛАРАТОР:

 

 

 

 

Образец 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участие на подизпълнител

 

Долуподписаният/та ............................................................................................................................................ с ЕГН …………...................., притежаващ/ща л.к.№ …..……..………, издадена на …….….…………. г. от …………………..…,  с постоянен адрес в гр. ............................., община ………….……..., ул./№/ж.к./бл./ап./ет.…….……...................................................................……................................, настоящ адрес в гр. …………………………….…………..., община ..……..…,ул./№/ж.к./бл./ап./ет.……....................................................................................………...,  телефон ……………..………, в качеството си на ……..................………............…………...………............

         (управител, изпълнителен директор, друго)

на ……….............………………………..................……………………………………………………

(изписва се  фирмата и правно-организационната й форма – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, друго)

ЕИК ….……………..…..., със седалище …………….……….......... и адрес на управление ................................................................................................................................................................................, тел./факс .........................…...................., в качеството ми на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебните 2014/2015 г.”.

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изпълнение на поръчката ....…………............................. подизпълнители.

                                                               (ще ползваме/няма да ползваме)

            Декларирам, че отговарям за действията, бездействията и качеството на  изпълнение на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и качеството на изпълнение.

 

Подизпълнител

Видове работи, които    ще изпълнява

% от общата стойност на поръчката

 

 

 

 

 

 

 

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

Забележка: Съществуващите редове се разширяват до побиране на цялата информация и при необходимост се добавят нови към тази таблица.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

 

Дата: ..............................г.                                                    ДЕКЛАРАТОР: ....................................

 

 

 

                                                                                                                    Образец  6

Д Е К Л А Р А Ц И Я                     

 изпълнени договори сходни с поръчката

 

Долуподписаният/та ............................................................................................................................................ с ЕГН …………...................., притежаващ/ща л.к.№ …..……..………, издадена на …….….…………. г. от …………………..…,  с постоянен адрес в гр. ............................., община ………….……..., ул./№/ж.к./бл./ап./ет.…….……...................................................................……................................, настоящ адрес в гр. …………………………….…………..., община ..……..…,ул./№/ж.к./бл./ап./ет.……....................................................................................………...,  телефон ……………..………, в качеството си на ……..................………............…………...………............

         (управител, изпълнителен директор, друго)

на ……….............………………………..................……………………………………………………

(изписва се  фирмата и правно-организационната й форма – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, друго)

ЕИК ….……………..…..., със седалище …………….……….......... и адрес на управление ................................................................................................................................................................................, тел./факс .........................…...................., в качеството ми на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебните 2014/2015 г.”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил договори, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти:

Договор №  и дата на сключване

Име на организацията, точен адрес, лице за контакт

Период на изпълнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

 

Дата: ..............................г.                                                    ДЕКЛАРАТОР: .............................

 

 

Образец 7

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ

                                                                                                №………/……..2014 година

 

            Днес ……….2014 година, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и Глава VІІІ а от Закона за обществените поръчки, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка и ученици до 16-годишна възраст за учебните 2014/2015 .” между

 

 

1.ОУ”Христо Смирненски”  със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. Търговска”79, БУЛСТАТ 000962396 представлявано от Димитър Стефанов Бояджиев - директор, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и главния счетоводител Генка Динева Добрева

 

и

..........................................................................................................., вписано в Търговския регистър с ЕИК............................., със седалище и адрес на управление:

............................................................................................................................, което се управлява и представлява от ............................................................................., наричан по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,се сключи настоящия договор за обществена поръчка , с койт страните се споразумяха за следното:

                                                                                                                                             

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема приема на свой риск да организира и извършва срещу заплащане на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължителна подготовка през учебната 2013/2014 с автобусен транспорт по  утвърдени маршрути  както следва:

 

           

Позиция 1.Автогара -” Крайречен булевард - Печатница – с.Могила-ОУ”Хр.Смирненски                       36 км              

Позиция 2.Автогара – „Битов комбинат”-- ДДЛРГ-„ Трите вятъра”-

Сп.”Родопа”/Крайречен булевард/-ОУ”Хр.Смирненски” 14 км                                                                         

Позиция 3.Автогара – ХЕС – с. Дражево-с.Кабиле – с.Зимница – с.Веселиново –

ж.к.”Г.Бенковски”- ОУ”Хр.Смирненски”     90 км                                                                                                    

Позиция 4.Автогара – Крайречен булевард -ул.”Гр.Игнатиев”-с.Кукорево - с.Окоп - ОУ”Хр.Смирненски”        40 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

     

      Чл. 2. Срокът на изпълнението на този договор е от 15.09.2014 г. и има действие до  15 юни 2015 г. включително. По време на ваканциите на учениците и в неучебните дни не се осъществяват превози.

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

                Чл. 4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в началото на учебната година списъци с личните данни на пътуващите деца, придружаващите ги учители, заповед на директора на училището за придружители на пътуващите деца и декларация  от родителите, че са съгласни децата им да пътуват

            Чл. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно (чрез поща, факс или e-mail) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна в учебната програма и неприсъствените за учениците дни, както и за всяка друга промяна в маршрутно/и разписание/я.

            Чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки по всяко време, без това да нарушава работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, относно изпълнението на договорения специализиран превоз.

      Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури дежурен учител, който да придружава пътуващите ученици по всички направления.

 

 

      ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

                Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде условия и организация за извършване на транспортното обслужване на децата, подлежащи на задължителна подготовка и учениците до 16-годишна възраст по маршрутни разписания.

            Чл. 9  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява възложените му разписания в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, подзаконовите нормативни актове и постигнатите договорености с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

            Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява превозите с водачите, посочени в офертата му и със следните автобуси: …..……………………………………………………………………………………………….

…………………………..........................................................................................

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

            Чл. 11 Изключение се допуска, само в случай, че изпълнението с основния автобус е обективно невъзможно и заместващият автобус е със сходни качества като с основния – бр. места и др., като за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

            Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи извършването на услугата, съгласно договореното.

            Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да извършва превоз на лица, които не са посочени в списъка на учениците и придружаващите ги учители.

            Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

            (1) Да извършва превоза с правоспособни водачи с професионален опит, не по-малък от 2 години и възраст не по-малка от 25 години,  при строго спазване на правилата, свързани с безопасността на превозваните ученици;

            (2) Да организира труда на водачите на автобусите при спазване на нормативно установената максимална продължителност на работния ден, междудневната и междуседмична почивка и прекъсванията в периодите на управление, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози;

            (3) Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

            (4) Да организира проверките на техническото състояние на автомобилите преди излизане от експлоатационния център;

            (5) Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и учениците от превозното средство;

            (6) Да осигури карти на децата и учениците, съобразно установения с Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България образец.

            (7) Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението и охраната на труда.

            (8) При поискване да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и контрол необходимите документи, свързани с дейността, предмет на настоящия договор.

      (9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ежемесечно на последно число от календарния месец представя утвърден Протокол от директора на съответното учебно заведение за реално изминати километри.

      (10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава дължимата месечна цена за услугата .

 

V. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 

      Чл. 15. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по поръчката се определя като обща месечна сума, изчислена на база на реално изминати километри, броя на учебните дни през месеца по посочения маршрут. Обща стойност на договора е 35037 лева без ДДС.

      Чл. 16. Документирането на разхода се удостоверява с фактура, издадена и представена не по-късно от последния работен ден на текущия месец, съгласно протокол за изпълнените превози, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заверен от директора на учебното заведение.

      Чл. 17. Плащането се извършва в лв., разсрочено, в срок от 5 /пет/  дни след фактуриране на услугата, на името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банкова сметка

……………………………………………………………………………………..

 

, VІ. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ

      Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи гаранция за добро изпълнение на договора  в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция, и възлиза, както следва:

·         За обособена позиция „1”          56 лв.( Петдесет и шест  лв.)

·         За обособена позиция „2”         22 лв. ( Двадесет и два лв. )

·         За обособена позиция „3”         209лв. ( Двеста и девет лв.  )

·         За обособена позиция  „4”            63 лв.( шестдесет и три лв.)

Обща сума на гаранцията                   350 лв.

 

Гаранцията следва да се представи като парична сума преведена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ОУ”Хр.Смирненски”

 

ОБЩИНСКА БАНКА –гр.Ямбол

    IBAN BG51SOMB91303324126001

   BIC: SOMBBGSF

 

Чл. 19 Гаранцията за изпълнение остава в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и може да бъде задържана при нужда от компенсиране на нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди по време на договора, за което се подписва двустранен протокол. Ако гаранцията не бъде използвана по описания начин, същата се освобождава в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 /тридесет/ дневен срок  след датата на изтичане на срока на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата законно са престояли при него.

       VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.20 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала писмено и своевременно другата страна за възникването и. Под „непреодолима сила” следва да се разбира непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

Чл.21 Освен, ако друго не бъде указано писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да продължи да изпълнява задълженията си съгласно договора, доколкото е разумно на практика и трябва да търси други възможни алтернативни средства за изпълнение на договора, които не са препятствани от събитието.

 

VІІІ. КОНТРОЛ

 

      Чл.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимият вътрешен контрол с цел изпълнение на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

      Чл. 23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки на услугата по всяко време.

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

               

                Чл. 24 (1) Действието на настоящия договор се прекратява при настъпване на някои от следните хипотези:

1.       С изтичане срока на договора;

2.       По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

            (2) Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие:

                        1. При отнемане на лиценза за извършване на обществен превоз на пътници и удостоверението за обществен превоз на пътници или лиценза на общността;

                        2. При прекратяване, обявяване в несъстоятелност или ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

                        3. При самоволно прекратяване на превозите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

            (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез десет дневно писмено предизвестие при неизпълнение на договорните клаузи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

            (4) В случай, че изпълнението на договора бъде спряно по обективни причини, обективирани с двустранен протокол, в който не могат да се вменят във вина никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранно споразумение.

             (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати без предизвестие настоящия договор, ако в резултат на обстоятелство, възникнало след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

     

ІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 

                Чл. 25 (1) При констатирано неизпълнение на задълженията произтичащи от настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в следните размери:

                                  

            (2) При неизпълнение на задълженията по настоящия договор – 10% от месечната стойност на съответното маршрутно разписание, по повод на което е констатирано неизпълнението.

            .

            Чл. 26 Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушение на нормативни актове или обезщетения за вреди, нанесени на трети лица, по вина на работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.

            Чл. 27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за живота и за всяко телесно или психическо повреждане на превозваните деца и ученици, в следствие злополука във връзка с превоза, докато децата и ученици са се намирали в превозното средство или са се качвали, или слизали от него.

            Чл. 28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица, изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство.

            Чл. 29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност при неизпълнение на настоящия договор поради настъпване на някои от следните събития:

                        1. Природни бедствия и стихии – наводнения, земетресения и др., непредвидени обстоятелства.

                        2. Отклоняване на превозните средства по разпореждане на органите на гражданска защита;

             

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

                Чл. 30 Допълнителни споразумения към настоящия договор могат да се сключват само в случаите по чл. 43, ал. 2,т.1, буква „г” и т.3 от същия член от ЗОП и същите са неразделна част от него.

            Чл. 31 Възникналите спорове при изпълнението на настоящия договор се решават по пътя на взаимното споразумение, а когато това е невъзможно – съгласно действащото законодателство в Република България от компетентния съд.

            Чл. 32 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

             

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ :

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОТОКОЛ

 

№............../................

 

 

 

 

Днес.................. г. между:

 

ОУ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, БУЛСТАТ 000962396, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.Търговска” №79 , представлявано от Димитър Бояджиев - Директор наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и главния счетоводител Генка Добрева

         и

.............................................................................. .., вписано в Търговския регистър с ЕИК

................ , със седалище и адрес на управление:

............................................................................................................................... , което се

управлява и представлява от....................................................................... , наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

В изпълнение на договор „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2014/2015 година” по  утвърдени маршрути от комисия по обособени позиции както следва:

         

            1. .............. ......................................................................... ........... ...........................

 2..................................................................................................................................

 3.................................................................................................................................

 4....................................................................................................................................

 

се подписа настоящия протокол, с който се определят:

·         Дължината на маршрута..........................

·         Брой курсове на ден...................................

·         Дневен пробег...........................................

·         Брой ученици ...........................................

·         Цена на ден ................................................

·         Учебни дни ..................................................

 

Изпълнител - ..................................................................................................

Маршрут -......................................................................................................

Цена без   ДДС - .............................................................................. ........... .......

Цена с  ДДС- ..........................................................................

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ        

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1

 

                              

Спесификация по маршрути

 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължителна подготовка през учебната 2014/2015 година по  утвърдени маршрути както следва:

бособена

Маршрут

Разстояние

Брой

Общо

Брой

Прогнозен

позиция

 

в км

курсове

изминати

учебни

брой

 

 

 

за ден

км / ден

дни

ученици

„1”

Автогара -” Крайречен булевард - Печатница – с.Могила-ОУ”Хр.Смирненски

18

2

36

170

21

„2”

 Автогара – „Битов комбинат”-ДДЛРГ- „Трите вятъра”-Сп.”Родопа”/Крайречен булевард”/- ОУ”Хр.Смирненски”       

7

2

14 

170 

17

„3”

Автогара – ХЕС – с. Дражево-с.Кабиле – с.Зимница – с.Веселиново – ж.к.”Г.Бенковски”- ОУ”Хр.Смирненски”               

45

2

90

170

47

„4”

Автогара – Крайречен булевард -ул.”Гр.Игнатиев”-с.Кукорево - с.Окоп - ОУ”Хр.Смирненски”                                                   

20

2

40

170

12

 

 

 

 

 

 

ОУ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”-ГР.ЯМБОЛ

.

.

.

 

          Утвърдил;    
          КМЕТ НА ОБЩИНА:    
              /инж. Г. Славов/  
Б Ю Д Ж Е Т  
                   
                   
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
С  ТРИМЕСЕЧНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
        ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"          
                   
за 2014 година  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
СЪСТАВИЛ:  Г.Добрева  
СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 046 663 320  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  Г.Добрева  
ДИРЕКТОР:  Ат.Божков  
                   
                

БЮДЖЕТ 2014 - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

    ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"      
         
   ПРИХОДИ ОБЩО ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ  
24-00 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2 400 2 400 0  
24-04  - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 0      
24-05  - приходи от наеми на имущество 2 400 2 400    
27-00 Общински такси 200 200 0  
27-10  - за технически услуги 0      
27-11  - за административни услуги 200 200    
27-29  - други общински такси 0      
36-00 Други неданъчни приходи 200 200 0  
36-19   други неданъчни приходи 200 200    
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -72 -72 0  
37-02  - внесен данък върху п/дите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) -72 -72    
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 492 162 483 657 8 505  
61-09  - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 492 162 483 657 8 505  
88-00 Събрани ср-ва и изв. пл. за с/ка на др. бюджети, с/ки и фондове - нето (+/-) 83 83 0  
88-03   - събрани ср-ва и изв. пл. от/за с/ки за ср-вата от Европейския съюз (+/-) 83 83    
∑ П ОБЩО: 494 973 486 468 8 505  
         
         
ФУНКЦИЯ
ДЕЙНОСТ
§
РАЗХОДИ ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИН. НА Д. Д-СТИ
  ОБЩО РАЗХОДИ 494 973 486 468 0 8 505
01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 307 744 307 744 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 14 091 14 091 0 0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 69 140 69 140 0 0
10-00 Издръжка 79 498 77 993 0 1 505
51÷55 Капиталови разходи 24 500 17 500 0 7 000
ІІІ ОБРАЗОВАНИЕ 494 973 486 468 0 8 505
01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 307 744 307 744 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 14 091 14 091 0 0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 69 140 69 140 0 0
10-00 Издръжка 79 498 77 993 0 1 505
51÷55 Капиталови разходи 24 500 17 500 0 7 000
318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 15 003 15 003 0 0
01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 10 000 10 000 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 320 320 0 0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 210 2 210 0 0
10-00 Издръжка 2 473 2 473 0 0
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА 479 970 471 465 0 8 505
01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 297 744 297 744 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 13 771 13 771 0 0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 66 930 66 930 0 0
10-00 Издръжка 77 025 75 520 0 1 505
51÷55 Капиталови разходи 24 500 17 500 0 7 000
         
Контроли: /трябва да са 0/        
0          
0          
0          
0          
0          
0          
0          
 
ОБЩО РАЗХОДИ ОБЩО ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ  
  І ІІ ІІІ ІV      
РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП               НАИМЕНОВАНИЕ 1,01 31,12  
Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я 307 744 74 798 74 798 74 798 83 350   01-00 Щатни бройки 35 35  
заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я 307 744 74 798 74 798 74 798 83 350   01-11 в т.ч.: по трудови правоотношения 35 35  
заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 0 0 0 0 0   01-12 в т.ч.: по служебни правоотношения 0 0  
Други възнаграждения и плащания за персонала 14 091 9 695 3 195 726 475   04-00 ПЕРСОНАЛ ЧИТАЛИЩА - БРОЙ 0 0  
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  0 0 0 0 0   05-00 ДЕЖУРНИ - БРОЙ 0 0  
за персонала по извънтрудови правоотношения 1 900 1 580 320 0 0   10-00  -ТЕХНИЦИ ПУ 0 0  
изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн. 6 880 6 880 0 0 0   15-00 ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ 0 0  
обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение 3 411 760 2 400 251 0   16-00 БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ 0 0  
други плащания и възнаграждения 1 900 475 475 475 475   25-00 ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ. 0 0  
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 69 140 16 654 16 613 16 602 19 271   26-00 БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 15 15  
осигурителни вноски от работодатели за ДОО 37 918 9 155 9 155 9 155 10 453   31-00 БР. МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА 0 0  
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 11 247 2 602 2 603 2 603 3 439   32-00 БР. МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗ. ИНСТ. ЗА ПРЕД. НА СОЦ. УСЛУГИ 0 0  
здравноосигурителни вноски от работодатели 14 895 3 665 3 623 3 612 3 995   35-00 ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР. 0 0  
вноски за ДЗО от работодатели 5 080 1 232 1 232 1 232 1 384   36-00 ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР. 0 0  
Издръжка 78 948 42 051 19 404 2 378 15 115   40-00 MECTA В ДСП- БPOЙ 0 0  
храна 16 837 5 507 4 047 1 098 6 185   59-00 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М. 0 0  
медикаменти 0 0 0 0 0   60-00 БPOЙ УЧЕНИЦИ 309 309  
постелен инвентар и облекло 2 040 2 040 0 0 0   64-00 УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 0 0  
уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 0 0 0 0 0   67-00 ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ. 0 0  
материали 5 427 3 570 1 527 230 100   69-00 СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ 0 0  
вода, горива и енергия 14 004 12 854 1 120 30 0   71-00 БРОЙ КУРСОВЕ 0 0  
разходи за външни услуги 30 485 14 305 12 050 900 3 230   73-00 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 0 0  
текущ ремонт 7 700 2 700 0 0 5 000   81-00 OБЩECT.BЪЗПИTATEЛИ - БР. 0 0  
командировки в страната 550 210 120 120 100   84-00 ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ 0 0  
краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0   87-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 0 0  
разходи за застраховки 500 0 0 0 500            
такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0            
други финансови услуги 0 0 0 0 0            
др. разходи за СБКО 0 0 0 0 0            
р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн. 1 380 840 540 0 0            
др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 25 25 0 0 0            
Платени данъци, такси и административни санкции 550 400 150 0 0            
пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 0 0 0 0 0            
пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 550 400 150 0 0            
Стипендии 0 0 0 0 0            
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП 470 473 143 598 114 160 94 504 118 211            
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ                      
Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0            
Придобиване на дълготрайни материални активи 24 500 24 500 0 0 0            
придобиване на компютри и хардуер 24 500 24 500 0 0 0            
придобиване на сгради 0 0 0 0 0            
придобиване на др. оборудване, машини и съор-ия 0 0 0 0 0            
придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0            
придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 0            
изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 0            
придобиване на други ДМА 0 0 0 0 0            
ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: 24 500 24 500 0 0 0            
ОБЩО РАЗХОД ЗА ДЕЙНОСТТА: 494 973 168 098 114 160 94 504 118 211            
 

 

                     
  ДЕЙНОСТ ОБЩО ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ     НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ
  318 ДД І ІІ ІІІ ІV    
  РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП               НАИМЕНОВАНИЕ 1,01 31,12
01-00 Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я 10 000 2 406 2 406 2 406 2 782   01-00 Щатни бройки 1 1
01-01 заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я 10 000 2 406 2 406 2 406 2 782   01-11 в т.ч.: по трудови правоотношения 1 1
01-02 заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 0           01-12 в т.ч.: по служебни правоотношения    
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 320 320 0 0 0   04-00 ПЕРСОНАЛ ЧИТАЛИЩА - БРОЙ    
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  0           05-00 ДЕЖУРНИ - БРОЙ    
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0           10-00  -ТЕХНИЦИ ПУ    
02-05 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн. 320 320         15-00 ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ    
02-08 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение 0           16-00 БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ    
02-09 други плащания и възнаграждения 0           25-00 ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.    
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 210 529 530 530 621   26-00 БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 15 15
05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО 1 021 245 245 245 286   31-00 БР. МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА    
05-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 429 102 103 103 121   32-00 БР. МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗ. ИНСТ. ЗА ПРЕД. НА СОЦ. УСЛУГИ    
05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 480 115 115 115 135   35-00 ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.    
05-80 вноски за ДЗО от работодатели 280 67 67 67 79   36-00 ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.    
10-00 Издръжка 2 473 1 449 420 174 430   40-00 MECTA В ДСП- БPOЙ    
10-11 храна 1 064 380 210 74 400   59-00 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.    
10-12 медикаменти 0           60-00 БPOЙ УЧЕНИЦИ    
10-13 постелен инвентар и облекло 0           64-00 УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP.    
10-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 0           67-00 ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.    
10-15 материали 130 80 20 30     69-00 СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ    
10-16 вода, горива и енергия 1 004 854 120 30     71-00 БРОЙ КУРСОВЕ    
10-20 разходи за външни услуги 200 100 50 20 30   73-00 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ    
10-30 текущ ремонт 0           81-00 OБЩECT.BЪЗПИTATEЛИ - БР.    
10-51 командировки в страната 50 10 20 20     84-00 ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ    
10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0           87-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ    
10-62 разходи за застраховки 0                  
10-63 такса ангажимент по заеми 0                  
10-69 други финансови услуги 0                  
10-91 др. разходи за СБКО 0                  
10-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн. 0                  
10-98 др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 25 25                
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 0 0 0          
19-01 пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 0                  
19-81 пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 0                  
40-00